ข้อกำหนดการใช้

อัพเดตล่าสุด: 1 กรกฎาคม 2019

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") เหล่านี้ควบคุมการใช้เว็บไซต์

ในทำนองเดียวกัน เอกสารนี้ควบคุมขั้นตอนและวิธีการที่จะต้องใช้ในการทำธุรกรรมที่ผ่านการเป็นเจ้าของระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

ด้วยการใช้บริการที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณดำรงตำแหน่ง "ผู้ใช้เว็บไซต์" (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") ซึ่งหมายถึงการยอมรับอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ของทุกกฎและระเบียบรวมไว้ใน "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ที่มีการเผยแพร่โดย StubHub ในขณะที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์

การใช้บริการบางอย่างแก่ผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เงื่อนไขเฉพาะ") ซึ่งในบางกรณีอาจใช้แทน, ทำให้สมบูรณ์ และ/หรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของการใช้ปัจจุบัน

ดังนั้นผู้ใช้จะต้องอ่านเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องอย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้บริการการให้บริการดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้เว็บไซต์ถูกควบคุมโดยประกาศทั้งหมด, ระเบียบการในการใช้และคำแนะนำที่ได้รับให้กับผู้ใช้โดย StubHub ซึ่งอาจใช้ทดแทน, ทำให้สมบูรณ์และ / หรือแก้ไขข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน

StubHub ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน ในกรณีนี้ StubHub จะแจ้งให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนได้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานและจะแทนที่เงื่อนไขทั่วไปในการใช้งานก่อนหน้า การใช้บริการในภายหลังการให้บริการใด ๆ โดยผู้ใช้หลังจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน หมายถึงการรับการยอมรับโดยไม่มีข้อสงสัยของการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปในการใช้งาน สามารถทำการยกเลิกสัญญาได้โดยไม่สามารถที่จะใช้บริการที่นำเสนอโดยเว็บไซต์หรือโดยวิธีปิดบัญชีผู้ใช้ที่ผู้ใช้ได้มีการเปิดไว้

การเข้าถึงเว็บไซต์และการเรียกดูเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย การใช้ประโยชน์จากบริการซึ่งนำเสนอให้โดย StubHub โดยผู้ใช้งานจะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน

ผู้ใช้ตระหนักและยอมรับว่าข้อมูลที่รวมในการอ้างอิงถึงรายละเอียดของการให้บริการ เช่นเดียวกับสภาพทั่วไปและการสรุปของสัญญาเป็นที่เพียงพอสำหรับการยกเว้นของข้อผิดพลาดใด ๆ ในรูปแบบของการได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตาม StubHub จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนใด ๆ ในข้อกำหนดทางเทคนิคของการบริการ หรือความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการ

เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงของการแลกเปลี่ยนตั๋ว

StubHub เป็นสื่อกลางการให้บริการแก่ลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมการค้าขายสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") รวมทั้งบริการเสริมอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบัน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า "บริการ") ท่ามกลางผู้ถือสิทธิ์ตามกฎหมายสิทธิ/ค่าใด ๆ ซึ่งช่วยให้เข้าถึงงานแสดงหรือการแสดงต่อหน้าสาธารณชน (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ตั๋ว") ผู้ที่ยินดีและมีสิทธิ์ที่จะยกสิทธิ์ให้บุคคลที่สามโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเพื่อเงิน (ซึ่งต่อไปนี้ และเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์เท่านั้นเรียกว่า "ผู้ขาย") และ ผู้ที่สนใจในการเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ซื้อของตั๋วเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปนี้ และคำอธิบายเท่านั้นเรียกว่า "ผู้ซื้อ")

StubHub ไม่เป็นผู้ถือตามกฎหมาย, เจ้าของหรือผู้ครอบครองใด ๆ ของสิทธิ์ที่อ้างถึงในวรรคก่อน และไม่ได้ทำการยกให้, บริจาค, ขาย, ซื้อหรือโอนทรัพย์สินหรือความครอบครองใด ๆ และจำกัดตัวเองเป็นเพียงผู้เดียวจัดให้พอร์ทัลกับผู้ใช้, อำนวยความสะดวกและการให้หลักประกันการพัฒนาที่ถูกต้องและการจัดการทางเศรษฐกิจของการทำธุรกรรมของตั๋วดังกล่าว StubHub ไม่ได้เปิดเผยทรัพย์สินทางกฎหมายของตั๋วระหว่างผู้ใช้ (ผู้ขายและผู้ซื้อ)

StubHub ภายในบริการของตน จัดให้บริการแพลตฟอร์มที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในหมู่ผู้ซื้อและผู้ขายแต่เพียงผู้เดียว และดังนั้นจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่านี้จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของการทำธุรกรรมอย่างเป็นอิสระของผู้ใช้ โดยกับการยอมรับสภาพปัจจุบัน ผู้ใช้บริการจะยกเว้น StubHub จากความรับผิดชอบใด ๆ ไม่เพียงจากสิ่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกิดมาจากการทำธุรกรรมที่ได้รับการดำเนินการ หรือพยายามที่จะดำเนินการบนเว็บไซต์

StubHub มิได้ควบคุมหรือรับรองความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของโฆษณาของผู้ขายและความสามารถของผู้ขายที่จะขายสินค้า ผู้ใช้เหล่านี้มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง, ครบถ้วนและสมบูรณ์ของตั๋วที่ลงประกาศ

การบริการที่เสนอเป็นวัตถุของสัญญาการไกล่เกลี่ยระหว่างผู้ใช้และ StubHub ซึ่งสรุปความเห็นชอบของข้อตกลงให้การใช้งาน สัญญาของการไกล่เกลี่ยนี้ผูกมัดทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ใช้บริการกับ StubHub โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ตามสัญญาที่มีการจัดตั้งขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

1. การลงทะเบียนผู้ใช้งาน

1.1. ภาระผูกพัน:

การใช้บริการเว็บไซต์ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนหน้านี้หรือการลงทะเบียนของผู้ใช้บนเว็บไซต์ ขั้นตอนการลงทะเบียนเกี่ยวข้องกับการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันโดยผู้ใช้

1.2. ข้อกำหนด:

การลงทะเบียนกำหนดให้ผู้ใช้ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และถือความสามารถทางกฎหมายและพฤติกรรมอย่างเต็มรูปแบบ ในการให้ข้อมูลที่ StubHub ร้องขอในแบบฟอร์มลงทะเบียน ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและการป้องกันข้อมูลของ StubHub ซึ่งสามารถรับคำปรึกษาที่นี่: นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.3. ข้อมูลที่ต้องการ:

เพื่อดำเนินการลงทะเบียน ผู้ใช้จะต้องให้ชื่อเต็ม, ที่อยู่อีเมล, เช่นเดียวกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพวกเขา

1.4. ชื่อของผู้ใช้และรหัสการเข้าถึง:

เมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียนเสร็จสำหรับการเข้าใช้บริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว พวกเขาจะได้รับการกำหนดรหัสผู้ใช้งานซึ่งจะตรงกับที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน และรหัสผ่านส่วนบุคคลสำหรับการเข้าใช้บริการซึ่งผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนภายหลังได้ ความรับผิดชอบของการดูแลและรักษาความปลอดภัยของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเป็นของผู้ใช้ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบธุรกรรมทั้งหมดที่มีการดำเนินการอย่างถูกต้องภายใต้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของพวกเขา

1.5. ความถูกต้องของข้อมูล:

ข้อมูลทั้งหมดที่ระบุโดยผู้ใช้ตลอดขั้นตอนของการลงทะเบียนจะต้องเป็นจริง, ไม่คลาดเคลื่อนและสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้ ผู้ใช้รับประกันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่ได้ทำการสื่อสารเพื่อของผลของการกรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการ ผู้ใช้ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับ StubHub ทำการอัปเดทอย่างสม่ำเสมอในลักษณะที่สอดคล้องในทุกช่วงเวลาเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของผู้ใช้ ในทุกกรณี ที่ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่แน่นอนใด ๆ ที่แสดงให้เห็นและเป็นอันตรายใด ๆ ต่อ StubHub หรือต่อบุคคลที่สามอันเกิดจากข้อมูลที่เป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนนี้

2. ผู้ทำสัญญา

2.1. หากคุณซื้อหรือขายตั๋วบนเว็บไซต์ของเราสำหรับงานที่จะมีขึ้น:

2.1.1. ในสหราชอาณาจักร คุณกำลังทำสัญญากับ StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, United Kingdom, SE1 2AF

2.1.2. ในเม็กซิโก คุณกำลังทำสัญญากับ EVANDTI, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, México

2.1.3. ในญี่ปุ่น คุณกำลังทำสัญญากับ Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512

2.1.4. เกาหลีใต้ คุณกำลังทำสัญญากับ Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea

2.1.5. ที่ใดก็ตามในโลก คุณกำลังทำสัญญากับ Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Spain กับ CIF (หมายเลขประจำทางการเงินบริษัท) B-95630034 และลงทะเบียนใน Vizcaya Merchantile Registry เล่มที่ 518 หน้าที่ 69 แผ่นที่ BI-57766

2.2 ผู้ทำสัญญาต่อไปนี้จะเรียกว่า "StubHub", "เรา", หรือ "ของเรา"

2.3. Evandti AR, S.A. เป็นผู้จัดการการชำระเงินและการจ่ายเงินใดๆ ทั้งหมดในไซต์อาร์เจนตินาของเรา ดังนั้น หากคุณซื้อและ/หรือขายตั๋วในไซต์อาร์เจนตินาของเรา คุณกำลังทำสัญญากับ Evandti AR, S.A. นอกเหนือจากการทำสัญญากับ Ticketbis S.L. ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการชำระเงินดังกล่าวเท่านั้น

2.4. Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. เป็นผู้จัดการการชำระเงินและการจ่ายเงินใดๆ ทั้งหมดในไซต์บราซิลของเรา ดังนั้น หากคุณซื้อและ/หรือขายตั๋วในไซต์อาร์เจนตินาของเรา คุณกำลังทำสัญญากับ Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. นอกเหนือจากการทำสัญญากับ Ticketbis S.L. ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมการชำระเงินดังกล่าวเท่านั้น

3. การขายตั๋ว

3.1. ข้อมูลของตั๋ว

เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ที่มีความสนใจในการเสนอขายตั๋วจะทำการเผยแพร่ตั๋วบนเว็บไซต์พร้อมรายละเอียดทุกอย่าง, แท้จริงและถูกต้องในฟิลด์ที่รวมอยู่ ด้วยเหตุนี้ มันเป็นข้อบังคับที่จะให้ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ท่ามกลางข้อมูลอื่น ๆ : ชื่อของงานแสดงสำหรับตั๋วนั้น ๆ, วันที่ของงานแสดงนั้น, ประเภทของตั๋ว, ข้อจำกัดที่เป็นไปได้ของตั๋วนั้นและสนนราคาที่ต้องการสำหรับตั๋วนั้น (ข้อเสนอ)

ผู้ขายยังมีหน้าที่ที่จะต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิต / เดบิต ซึ่งวันหมดอายุจะต้องอยู่หลังวันงานแสดงของตั๋วที่ถูกนำเสนอขาย และวิธีการชำระเงินที่ต้องการเพื่อให้ StubHub สามารถทำการโอนเงินให้ได้ในกรณีที่มีการซื้อตั๋วที่นำเสนอขาย รูปแบบการชำระเงินที่สามารถใช้ได้มีระบุไว้ในแบบฟอร์มการขายบนเว็บไซต์

3.2. การเผยแพร่ของข้อเสนอ

การเผยแพร่ข้อมูลที่กระทำโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์ให้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดกับ StubHub และในบางกรณี บริษัทที่เกี่ยวข้องและ / หรือบริษัทที่เข้าร่วมในการเผยแพร่และแสดงข้อมูลที่ป้อนบนเว็บไซต์เพิ่มเติมว่าเป็นของผู้ถือ ด้วยการแผยแพร่ข้อมูล ผู้ใช้มีหน้าที่ที่จะยอมรับและทำรายการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของ StubHub

นอกจากนี้การเผยแพร่ข้อมูลของข้อเสนอในเว็บไซต์ ยังแสดงถึงระเบียบของข้อตกลงการสั่งงานและจุดเริ่มต้นของการบริการให้กับผู้ขายโดย StubHub เมื่อได้รับการยอมรับข้อเสนอโดยผู้ซื้อ บริการนี​​้จะได้รับค่าธรรมเนียม และในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา StubHub จะได้รับการชดเชย

บริการนี​​้จะได้รับค่าคอมมิชชั่น และถ้าจำเป็น การลงโทษทางเศรษฐกิจสำหรับการไม่ปฏิบัติตามในการสนับสนุนของ StubHub เมื่อผู้ซื้อได้ทำการยอมรับข้อเสนอ นอกจากนี้ StubHub มีสิทธิที่จะเรียกร้องความสูญเสียและความเสียหายในเวลาที่เหมาะสม

3.3. ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้และสามารถนำไปใช้ของข้อเสนอที่ได้รับการเผยแพร่

ตามปกติแล้ว ความถูกต้องของตั๋วจะถูกกำหนดโดยวันที่ของงานแสดงของตั๋วนั้น ๆ ข้อเสนอใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบ "โปรแกรมนาทีสุดท้าย" ของตั๋ว เผยแพร่โดยผู้ขายจะมีผลบังคับสูงสุดถึง 3 วันทำการก่อนหน้าวันของการแสดงตามที่ตั๋วกำหนดไว้

อย่างไรก็ตามในบางกรณี ระยะเวลาของความถูกต้องของข้อเสนออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางอย่างหรือสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ StubHub ในกรณีเช่นนี้ StubHub จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนใด ๆ ของข้อกำหนดของความถูกต้องของข้อเสนออย่างเร็วที่สุดเมื่อมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ของสถ​​านการณ์เหล่านั้น

3.4. การเผยแพร่ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเผยแพร่ข้อเสนอของผู้ขาย ค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละจะมีการเรียกเก็บโดย StubHub เพียงในกรณีที่มีการโอนตั๋วที่มีการนำเสนอ ไม่รวมถึงการลงโทษทางเศรษฐกิจสำหรับการไม่ปฏิบัติตามของผู้ขายซึ่งถูกกำหนดไว้ในมาตรา 3.10

3.5. บัตรเครดิต / เดบิต

ในขณะที่ทำการเผยแพร่ข้อเสนอ ผู้ขายจะต้องให้ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับ StubHub ซึ่งจะหมดอายุภายหลังจากงานแสดงดังกล่าว เมื่อได้ให้ข้อมูลบัตรนี้ ผู้ใช้เจตนาให้อนุญาต StubHub ดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายหรือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของตั๋วและบริการที่ได้รับจาก StubHub ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการใช้งานในปัจจุบัน

3.6. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของตั๋ว

ถ้ามีความจำเป็นต้องจ่ายภาษีสำหรับตั๋ว จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายในการกำหนดชนิดและจำนวนเพื่อที่จะรวมไว้ในราคาสุดท้าย อากรหรือภาษีเหล่านี้มีความเป็นอิสระจากภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ถ้ามี ที่เรียกเก็บเมื่อใช้บริการนำเสนอโดย StubHub ให้แก่ผู้ใช้

3.7. การกำหนดราคาของข้อเสนอที่ทำโดยผู้ขาย

การเผยแพร่ข้อเสนอโดยผู้ขายภายใต้ข้อตกลงการใช้งานในปัจจุบันจะรวมถึงราคาที่ผู้ขายคาดว่าจะได้รับจากการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้ ผู้ขายจะรวมจำนวนเงินที่ต้องการจากการทำธุรกรรมในแบบฟอร์มการขายที่ได้รับจากเว็บไซต์ การกำหนดราคาเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวและ StubHub จะไม่ส่วนร่วมในการกำหนดราคานี้และไม่มีอิทธิพลใด ๆ ในการกำหนดราคาเสนอขาย

ด้วยเหตุนี้ ราคาจะถูกกำหนดได้อย่างอิสระโดยผู้ขายผู้ที่ต้องรู้เงื่อนไขของวรรค 3.6 เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่นำเสนอโดย StubHub ที่สอดคล้องกับวรรค 3.8 ผู้ขายสามารถทำการปรับเปลี่ยนราคาที่ต้องการสำหรับการทำธุรกรรมได้ตลอดเวลาจนกว่าจะได้รับการยอมรับจากข้อเสนอของพวกเขาโดยผู้ซื้อใด ๆ

3.8. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการที่จะนำเสนอตั๋ว

การใช้งานของเว็บไซต์โดยผู้ขายที่จะนำเสนอตั๋วก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการให้กับ StubHub สำหรับการทำธุรกรรมที่สำเร็จผ่านทางเว็บไซต์ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายของการบริการที่นำเสนอโดย StubHub จะถูกกำหนดดังต่อไปนี้:

3.9. การเชื่อมโยงผู้ขายไปสู่ข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับ

เมื่อ StubHub ได้ส่งอีเมลแรกให้แก่ผู้ขายเพื่อแจ้งทราบถึงกรณีใดกรณีหนึ่งระหว่าง การขายอยู่ระหว่างรอการยืนยัน, ไม่สามารถถอดถอนหรือแก้ไขข้อเสนอได้และผู้ขายจะต้องทำการเก็บตั๋วไว้ให้กับผู้ซื้อ เมื่อธุรกรรมของข้อเสนอเป็นที่ยอมรับโดยผู้ซื้อ StubHub จะส่งอีเมล์ยืนยันการขาย และผู้ขายจะต้องดำเนินการทำธุรกรรมในลักษณะที่ผู้ซื้อจะสามารถทำการใช้งานตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกการขายจะไม่มีการรับคืน StubHub จะไม่รับผิดชอบสภาวะของงานแสดงที่เกิดขึ้น, การเปลี่ยนแปลงสถานที่, ตารางเวลา, คิวการแสดงหรือการยกเลิกการแสดงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากสถานการณ์ดังที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้านี้เกิดขึ้น การยกเลิกการชำระเงินอันเกิดจากการทำธุรกรรมสำเร็จจะทำได้โดยดุลยพินิจของ StubHub เท่านั้น

3.10. การไม่ปฏิบัติตามโดยผู้ใช้บริการ บทลงโทษ

StubHub ทำการปรับในรูปแบบของค่าใช้จ่ายทางการเงินกับผู้ขายของธุรกรรมที่ไม่ได้รับการดำเนินการให้เรียบร้อยเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามโดยผู้ขายตั๋ว ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย StubHub สำหรับการแก้ปัญหาของการร้องขอที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถูกต้อง นอกจากนี้ StubHub ยังสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของผู้ขายใด ๆ หากผู้ขายกระทำผิดพลาดหรือไม่ปฏิบัติตามซ้ำซ้อนหลายครั้ง บทลงโทษดังกล่าวนี้จะถูกเรียกเก็บจากผู้ขายภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

ค่าปรับที่ใช้โดย StubHub ต่อผู้ขายจะเป็นรูปแบบของค่าใช้จ่ายทางการเงินเสมอ ซึ่งจะกระทำผ่านวิธีการที่มีให้โดยผู้ขายเป็นหลักประกันของการขายหรือในยอดรวมของยอดขายที่รอการชำระเงินให้กับผู้ขาย ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ค่าใช้จ่ายในการบริหารจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติโดย StubHub ถ้าและเมื่อผู้ขายตกอยู่ในการไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้:

3.10.1 ค่าปรับสำหรับการจัดส่งตั๋วล่าช้า

ตั๋วที่ขายได้จะต้องได้รับการจัดส่งภายใน 72 ชั่วโมงนับจากวันพร้อมส่งที่คุณเลือกเมื่อคุณลงนำเสนอขายตั๋ว ในกรณีที่ตั๋วถูกส่งหลังจากช่วงเวลานี้ ผู้ขายจะถูกปรับโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละแพคเกจที่มีการจัดส่งล่าช้า ค่าปรับสำหรับการจัดส่งล่าช้าสามารถทำการปรึกษาที่ลิงก์ต่อไปนี้: ค่าปรับ

ค่าใช้จ่ายนี้จะสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่ StubHub ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของการสั่งซื้อและการตอบคำถามต่าง ๆของผู้ซื้อ ผู้ขายจะได้รับมูลค่าออเดอร์หักค่าธรรมเนียมการขายและปริมาณของ ค่าปรับสำหรับการจัดส่งล่าช้าที่ระบุก่อนหน้านี้

ค่าปรับนี้จะไม่นำไปใช้ในกรณีต่อไปนี้:

3.10.2 ค่าปรับสำหรับการจัดส่งตั๋วผิดพลาดที่ไปถึงผู้ซื้อ

เมื่อตั๋วที่ส่งไม่ตรงกับที่ได้อธิบายไว้ในรายการขายแต่ผู้ซื้อรับเอาตั๋วที่ไ​​ด้ส่งไปถึงเอาไว้ จะเกิดค่าปรับสำหรับตั๋วที่ไม่ถูกต้องขึ้นสำหรับออเดอร์นั้น ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ให้เป็นส่วนลดโดย StubHub ให้กับผู้ซื้อเพื่อให้พวกเขายอมรับตั๋วที่ผิดพลาดนั้น เงินส่วนลดจำนวนนี้โดย StubHub สำหรับผู้ซื้อเป็นค่าตอบแทนจะได้รับการตัดสินใจโดย StubHub แต่เพียงผู้เดียวโดยตรงให้กับผู้ซื้อ

ผู้ขายจึงจะได้รับเงินมูลค่าของการขายหักลบด้วยค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการขายและหักลบส่วนลดค่าตอบแทนที่ต้องให้กับผู้ซื้อ (ถ้ามี) หากผู้ซื้อไม่รับตั๋วทดแทนที่ทำการนำเสนอ การสั่งซื้อจะถูกพิจารณาเป็นการสั่งซื้อที่ล้มเหลว และค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อล้มเหลวจะถูกนำมาใช้ (ดูหัวข้อ 3.10.3 ด้านล่าง)

ตั๋วจะถูกถือว่าผิดพลาดในกรณีต่อไปนี้:

กรณีที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ถูกนำมาใช้ตามส่วนแบ่งหมวดหมู่และสร้างขึ้นในแผนที่ใน StubHub ด้วยวิธีนี้ รายการขายและตั๋วจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงแผนกและประเภทของแผนที่ของงานแสดงตามที่มีอยู่โดย StubHub ถ้าไม่มีแผนที่ ประเภทของตั๋วเหล่านั้นจะได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยโปรโมเตอร์ของงานนั้น ๆ

3.10.3 ค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อล้มเหลว

StubHub พิจารณากรณีต่อไปนี้เป็นกรณีการสั่งซื้อล้มเหลว:

เมื่อผู้ขายไม่ดำเนินการจัดส่งตั๋วหรือทำการจัดส่งตั๋วผิดพลาดที่ผู้ซื้อไม่ยอมรับและ StubHub จำเป็นต้องคืนเงินให้กับผู้ซื้อหรือเปลี่ยนแทนที่การสั่งซื้อกับตั๋วของผู้ขายอื่น ผู้ขายจะไม่ได้รับจำนวนเงินทั้งหมดของการขาย และต้องจ่าย StubHub ค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลว

ค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลวจะเป็นผลความต่างระหว่างราคาขายตั๋วและราคาของตั๋วทดแทนซึ่งจะมาจากหมวดหมู่เดียวกันหรือดีกว่า คุณสามารถทำการปรึกษาเกี่ยวกับจำนวนเงินขั้นต่ำของค่าปรับสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลวได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้: ค่าปรับ.

ผู้ขายสามารถที่จะร้องขอให้ StubHub ทำการส่งคืนตั๋วที่ถูกส่งผิดพลาดไปเฉพาะในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ยอมรับตั๋วดังกล่าว ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดส่งตั๋วคืน นอกจากนี้ เพื่อการใช้สิทธิในการคืนเงิน ผู้ซื้อจะต้องทำการส่งตั๋วกลั้บไปยัง StubHub

3.11. การส่งมอบตั๋วโดยผู้ขาย

ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการจัดส่งและบรรจุภัณฑ์ของตั๋วที่พวกเขาเสนอขาย ด้วยการคำนึงถึงว่ากระบวนการส่งมอบอาจแตกต่างกันไปสอดคล้องกับบริการจัดส่งสินค้าที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน นับเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวที่จะ:

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งมอบและผู้ขายไม่ได้เก็บใบเสร็จการจัดส่งเอาไว้ หรือฉลากการจัดส่งสินค้าไม่ได้รับการสแกนอย่างถูกต้อง StubHub จะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแพคเกจนั้นได้รับการส่งมอบและดังนั้นผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการสั่งซื้อที่ล้มเหลว และจะมีค่าปรับเกิดขึ้นต่อผู้ขายตามที่กล่าวถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขายที่ล้มเหลว

3.12. ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tickets)

หากผู้ขายล้มเหลวในการจัดส่งหรืออัปโหลดตั๋วที่ถูกต้องตามที่อธิบายในรายการขาย StubHub จะคิดค่าปรับที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการส่งมอบที่ล้มเหลว หากผู้ขายอัปโหลดหรือส่งไฟล์ PDF ที่ไม่ถูกต้องโดยอีเมล (หรือไฟล์รูปแบบอื่น) หรือสร้างไฟล์ของตัวเองโดยการสแกนหรือถ่ายเอกสารตั๋วกระดาษ จะทำให้เกิดการยกเลิกการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวข้องจะถูกเรียกเก็บจากผู้ขาย

3.13. การจัดส่งตั๋วในทันที

เมื่อระบุในข้อเสนอว่าตั๋วเป็นแบบ "จัดส่งในทันที" ผู้ขายจะต้องทำการจัดส่งภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากวันที่ขาย เมื่อผ่าน 72 ชั่วโมงดังกล่าวไปแล้ว StubHub อาจยกเลิกการขายโดยไม่มีการชดเชยให้กับผู้ขาย หากการขายไม่ได้ถูกยกเลิกตามดุลพินิจของ StubHub ผู้ขายจะถูกลงโทษสำหรับการส่งมอบตั๋วล่าช้า (การลงโทษดังกล่าวได้อธิบายไว้ในข้อ 3.10.1 ของเอกสารฉบับนี้) การตัดสินใจที่จะใช้โทษอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออื่น ๆ เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ StubHub เมื่อระยะเวลา "จัดส่งในทันที" ผ่านไป (72 ชั่วโมงหลังการขาย) StubHub จะตัดสินใจว่าจะยกเลิกหรือเก็บการขายนั้นไว้ หรือเรียกเก็บตามค่าปรับสำหรับการจัดส่งตั๋วล่าช้า

3.14. จำนวนเงินที่ผู้ขายจะได้รับในการทำธุรกรรม

StubHub จะเครดิตจำนวนเงินจากการทำธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องโดยผู้ขายในวิธีการที่ได้เลือกไว้ในช่วงเวลาของการลงรายการสินค้า จำนวนเงินที่ StubHub จะเครดิตให้กับผู้ขายจะถูกกำหนดในช่วงเวลาของการลงรายการขายตามมาตรา 3.7

3.15. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินให้แก่ผู้ขายสำหรับการทำธุรกรรม

การขายสำหรับงานการแสดงที่ผ่านไปแล้วจะได้รับการบันทึกบัญชีในวันจันทร์ที่สองและที่สี่ของแต่ละเดือน การสั่งการชำระเงินสำหรับการขายเหล่านี้จะเกิดขึ้นสองวันทำการหลังจากวันจันทร์ดังกล่าวข้างต้น ระยะเวลาที่คุณจะได้รับการชำระเงินขึ้นอยู่กับวิธีการรับเงินที่คุณเลือก

3.16. การปิดบัญชี StubHub

StubHub ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครและการยกเว้นจากเว็บไซต์ ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกับเนื้อหาของข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบันจะถูกแยกออกจากเว็บไซต์ ผู้ขายมีภาระผูกพันที่จะต้องจัดการกับทุกคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อทำการปิดบัญชี StubHub ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการขายใด ๆ ของผู้ขายเมื่อบัญชีผู้ขายถูกปิด เมื่อการปิดบัญชีได้รับการประมวลผล StubHub จะทำการชำระเงินทั้งหมดที่ครบกำหนดชำระให้กับผู้ขายหลังจากหักค่าปรับแล้ว

4. การซื้อตั๋ว

4.1. การยอมรับข้อเสนอ

ผู้ซื้อที่มีความสนใจในการซื้อตั๋วใด ๆ จะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้งานทั้งหมด การยอมรับเงื่อนไขของข้อเสนอจะบ่งบอกถึงการยอมรับราคาที่กำหนดโดยผู้ขาย (ราคาจะถูกกำหนดขึ้นโดยผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นจึงอาจมีความแตกต่างในด้านราคา) และค่าใช้จ่ายของการให้บริการจาก StubHub ซึ่งจะมีการคำนวณตามมาตรา 4.3 และการขนส่งใด ๆ และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการจัดส่ง

ทุกการขายจะไม่มีการรับคืน StubHub จะไม่รับผิดชอบสภาวะของงานแสดงที่เกิดขึ้น, การเปลี่ยนแปลงสถานที่, ตารางเวลา, คิวการแสดงหรือการยกเลิกการแสดงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น หากเป็นไปได้ StubHub จะทำการแจ้งให้ผู้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่มีการคืนเงินให้กับผู้ซื้อไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม

การยอมรับของข้อเสนอเริ่มต้นการให้บริการจาก StubHub ให้กับผู้ซื้อ ผ่านการยอมรับนี้ ผู้ซื้ออนุญาตให้ StubHub หักจำนวนเงินรวมของราคาตั๋วแลพค่าธรมเนียมใด ๆ ผ่านวิธีการชำระเงินที่นำเสนอที่มีผลในขั้นตอนการซื้อ รวมทั้งภาษีต่างๆ ในบริการของ StubHub หากมีผลบังคับใช้เมื่อได้ทำการยอมรับซึ่งมีการเรียกเก็บเมื่อใช้บริการจาก StubHub

ผู้ซื้อต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่นของเว็บไซต์ที่ผู้ซื้อเข้าใช้งาน แม้ว่าจะซื้อตั๋วสำหรับงานแสดงที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นด้วยสกุลเงินท้องถิ่นที่แตกต่างกันก็ตาม ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มบริษัทของ StubHub อาจเสนอบริการประมวลผลการชำระเงินในนามของสมาชิกอื่น ๆ ในกลุ่ม

4.2. การจัดสรรและยืนยันการสั่งซื้อ

เมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น StubHub จะส่งอีเมลคงค้างหรืออีเมลยืนยันขึ้นอยู่กับกรณีไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อได้ให้ไว้รวมทั้งข้อมูลของการทำธุรกรรมนั้น ๆ การสื่อสารนี้จะทำหน้าที่เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถเข้ารับชมการแสดงได้ พวกเขาอาจใช้บริการอีกครั้งเพื่อเสนอขายตั๋วที่มีอยู่

เมื่อผู้ขายยกเลิกการขายตามข้อกำหนดและเงื่อนไข StubHub จะส่งตั๋วที่ดีกว่าไปให้ผู้ซื้อ พร้อมทั้งสรุปการซื้อในผลกระทบทั้งหมด หากการส่งมอบตั๋วอื่น ๆ ไม่สามารถกระทำได้ StubHub จะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ซื้อผ่านระบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการชำระเงินเพื่อซื้อตั๋ว จำนวนเงินที่เรียกเก็บก่อนหน้านี้สำหรับตั๋ว

4.3. ราคาของตั๋วสำหรับผู้ซื้อ

ราคาขายของตั๋วจะถูกสร้างขึ้นจากปัจจัยต่อไปนี้:

ราคาของข้อเสนอที่กำหนดโดยผู้ขาย เป็นราคาที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับงานการแสดงที่ผู้ขายได้ทำการเสนอขายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยการจัดส่งตั๋วไปยังผู้ซื้อตั๋วผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีการระบุการใช้บริการจัดส่ง

อัตราค่าบริการ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย StubHub สำหรับการใช้งานของเว็บไซต์โดยผู้ซื้อที่มีการกำหนดตามวรรคต่อไปนี้ โดยรวมภาษีใดๆ ถ้ามี

4.4. ค่าบริการการสำหรับการซื้อตั๋ว

การใช้งานเว็บไซต์โดยผู้ซื้อเพื่อทำการซื้อตั๋วก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการของ StubHub สำหรับการทำธุรกรรมทั้งหมดอย่างเสร็จสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพผ่านทางเว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายของการบริการที่นำเสนอโดย StubHub จะถูกกำหนดดังต่อไปนี้:

การส่งมอบตั๋วจะขึ้นอยู่กับความแม่นยำและความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดยผู้ซื้อ (มาตรา 1.3 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้) และความพร้อมของผู้ซื้อสำหรับการรับของ ในกรณีใด ๆ ถ้ามีค่าใช้จ่ายตกอยู่ที่ StubHub เพื่อบริการจัดส่งบุคคลที่สามหรือการส่งมอบที่สองที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการไม่ปฎิบัติตามตามประเด็นดังกล่าว จำนวนเงินเพิ่มเติมเหล่านี้จะถูกเรียกเก็บจากผู้ซื้อ

4.5. ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tickets)

ในกรณีของการซื้อ e-Ticket ผู้ซื้อจะได้รับตั๋วเหล่านี้ผ่านทางอีเมล

5. การค้ำประกันที่นำเสนอโดย StubHub

โดยทั่วไป StubHub นำเสนอผู้ใช้บริการการรับประกันความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมของพวกเขา, ความลับของข้อมูล, การอำนวยความสะดวกและการเข้ารหัสของมันผ่าน Secure Socket Layer (SSL) 2048 บิต กระบวนการทั้งหมดของการชำระเงินการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้จะถูกประมวลผลผ่านเทอร์มินัลของหน่วยงานทางการเงินที่มีการรับประกันการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับเต็มรูปแบบ ในทำนองเดียวกัน การค้ำประกันการรับรองดิจิตอลให้โดย VeriSign จะถูกนำมาใช้สำหรับการให้บริการ

5.1. การค้ำประกันสำหรับผู้ขาย

5.2. การค้ำประกันสำหรับผู้ซื้อ

6. ข้อเสนอการส่งเสริมการขาย

StubHub อาจดำเนินการนำเสนอโปรโมชั่นหรือส่วนลดค่าบริการของซึ่งเงื่อนไขและช่วงของขอบเขตจะมีการประกาศให้ทราบบนเว็บไซต์และจะได้รับการควบคุมตลอดเวลาโดยผู้ซึ่งจัดตั้งขึ้น

7. การสื่อสาร-การแจ้งเตือน

โดยทั่วไป เพื่อการแจ้งเตือนที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้น การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการระหว่าง StubHub และผู้ใช้ (ผู้ซื้อหรือผู้ขาย) จะถูกจัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านทางอีเมล ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นหลักฐานสำหรับผู้ใช้บริการและการบริหารจัดการที่ได้รับจาก StubHub

อย่างไรก็ตาม เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารหรือการแจ้งเตือนในบางสถานการณ์ StubHub อาจทำการติดต่อผู้ใช้ล่วงหน้าผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพื่อทำการยืนยันการสื่อสารหรือการแจ้งเตือนที่ถูกส่งไปให้แล้วทางอีเมล ในกรณีใด ๆ รายการเสนอขายโดยผู้ขายและการยอมรับโดยผู้ซื้อจะได้รับการยืนยันจาก StubHub ผ่​​านทางอีเมลที่ถูกต้องที่ผู้ใช้ให้ข้อมูลไว้ในการให้บริการเสมอ

การสื่อสารและการแจ้งเตือนที่ทำโดยผู้ใช้ไปถึง StubHub จะได้รับการพิจารณาว่ามีประสิทธิภาพในด้านเนื้อความและวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อได้ทำการส่งอีเมลโดยตรงถึง StubHub ผ่​​านทางที่อยู่ดังต่อไปนี้: help@stubhub.co.th การแจ้งเตือนทั้งหมดที่กระทำโดย StubHub ถึงผู้ใช้งานจะถือว่ามีประสิทธิภาพในด้านเนื้อความและวัตถุประสงค์ก็ต่อเมื่อได้ทำการได้ทำการสื่อสารผ่านวิธีดังต่อไปนี้

8. โลจิสติกส์ การจัดส่งและการรับตั๋ว

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม StubHub จะทำการให้บริการส่งมอบและรับตั๋วให้กับผู้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ การบริการนี​​้จะมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์และได้รับการกำหนดโดยเฉพาะจาก StubHub ในขณะที่ผู้ใช้ทำยืนยันการทำธุรกรรม บริการนี​​้จะถูกนำเสนอโดย StubHub ผ่​​านการส่งมอบของผู้ให้บริการขนส่งบุคคลที่สาม

9. ภาระผูกพันที่จะใช้งานบนเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์อย่างถูกต้อง

ผู้ใช้จะต้องใช้เว็บไซต์และบริการที่นำเสนอให้เป็นไปตามกฎหมาย, ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการและการแจ้งเตือนอื่น ๆ, กฎระเบียบในการใช้และคำแนะนำการใช้ที่มีอยู่ เช่นเดียวกับกฎของศีลธรรมและยอมรับการปฏิบัติที่ดีโดยทั่วไปและความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ดังนั้น ผู้ใช้จะละเว้นจากการใช้ใด ๆ ของบริการที่มีอันตรายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม, ที่อาจเป็นอันตรายในทางใดทางหนึ่ง, ทำให้ไร้ประโยชน์, เเป็นภาระ, เสื่อมสภาพหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้งานปกติของบริการ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เอกสาร, ไฟล์หรือข้อมูลที่เก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใด ๆ (การแฮ็ค) ต่อ StubHub, ต่อผู้ใช้อื่น ๆ หรือของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบุคคลที่สามใด ๆ เกี่ยวกับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

10. ภาระผูกพันที่ใช้งานเนื้อหาอย่างถูกต้อง

เพื่อให้สอดคล้องเนื้อหากับก่อนหน้านี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้เนื้อหาที่มีให้บริการแก่ผู้ใช้ของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ, รูปถ่าย, ภาพกราฟิก, ไอคอน, เทคโนโลยี, ซอฟต์แวร์, ลิงก์และเนื้อหาภาพและเสียงอื่น ๆ เช่นเดียวกับดีไซน์กราฟิกและรหัสแหล่งที่มา (ต่อจากนี้เรียกว่า"เนื้อหา") ให้สอดคล้องกับกฎหมาย, ข้อกำหนดและเงื่อนไข, การแจ้งเตือนอื่น ๆ, กฎระเบียบในการใช้และคำแนะนำการใช้ที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ เช่นเดียวกับศีลธรรม, การปฎิบัติและการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นที่จะงดเว้นจาก:

ผู้ใช้จะต้องงดเว้นจากการให้ได้มาหรือพยายามที่จะได้มาซึ่งเนื้อหาโดยใช้วิธีการหรือขั้นตอนที่แตกต่างจากที่ใช้เพื่อให้มีอยู่ในหน้าเว็บหรือจากที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายหรือทำให้เว็บไซต์บริการและ / หรือเนื้อหาไร้ประโยชน์

11. การแนะนำไฮเปอร์ลิงก์ที่ช่วยให้เข้าถึงเว็บไซต์และบริการ

ผู้ใช้และบุคคลโดยทั่วไปที่ประสงค์จะสร้างไฮเปอร์ลิงค์ระหว่างเว็บไซต์ของพวกเขาและเว็บไซต์ StubHub (ต่อไปนี้เรียกว่า "ไฮเปอร์ลิงค์") จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

12. ทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรม ไม่มีการออกใบอนุญาต

เครื่องหมายการค้าทั้งหมด, ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายที่โดดเด่นชนิดใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ StubHub หรือของบุคคลที่สาม ดังนั้นจึงไม่มีการตีความว่าการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์และ / หรือบริการ เป็นการให้ใช้หรือให้สิทธิใด ๆ ของเครื่องหมายการค้าดังกล่าว, ชื่อทางการค้าและ / หรือเครื่องหมายที่โดดเด่น ต่อผู้ใช้

นอกจากนี้ เนื้อหาเหล่านี้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ StubHub หรือของบุคคลที่สามที่ไม่สามารถได้รับการพิจารณายกให้ผู้ใช้ได้ หรือโดยอาศัยอำนาจจากสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีอยู่หรืออาจมีอยู่เกินกว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานที่ถูกต้องของเว็บไซต์และบริการอย่างเคร่งครัด

13. ข้อยกเว้นของการรับประกันและความรับผิดชอบ

13.1. ข้อยกเว้นของการรับประกันและความรับผิดชอบในการทำงานของเว็บไซต์และบริการ

ความพร้อมใช้งาน, ความต่อเนื่องและความผิดพลาด

StubHub ไม่รับประกันความพร้อมใช้งาน, ความต่อเนื่องและการทำงานของเว็บไซต์และบริการ เมื่อมีความเป็นไปได้ StubHub จะทำการเตือนผู้ใช้ล่วงหน้าก่อนการหยุดชะงักใด ๆ ในการทำงานของเว็บไซต์และบริการ StubHub จะไม่รับประกันความถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันแต่ไม่เฉพาะที่ ว่าผู้ใช้จะใช้เว็บไซต์และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ, ได้รับการเข้าถึงหน้าเว็บต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ ที่นำเสนอให้กับลูกค้า

StubHub ไม่รวมกับทุกอาณาเขตที่อนุญาตโดยกฎหมาย ความรับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายของธรรมชาติใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความบกพร่องในความพร้อมใช้งานหรือความต่อเนื่องในการทำงานของเว็บไซต์และบริการ, หรือการหลอกลวงของประโยชน์ที่ผู้ใช้อาจสร้างขึ้นต่อเว็บไซต์และบริการ, ความผิดพลาดของเว็บไซต์และบริการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงความล้มเหลวในการเข้าถึงหน้าเว็บต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือผู้ที่ให้บริการแก่ลูกค้า

13.2. ข้อยกเว้นของการรับประกันและความรับผิดชอบสำหรับเนื้อหา

คุณภาพ

StubHub ไม่ได้ควบคุมหรือรับประกันการปลอดไวรัสหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในเนื้อหาที่อาจปรับเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ (ซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์) หรือในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ที่เก็บไว้ในระบบ

StubHub ไม่รวมความรับผิดชอบใดต่อความเสียหายจากธรรมชาติใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากการมีอยู่ของไวรัสหรือการมีอยู่ขององค์ประกอบอื่น ๆ ในเนื้อหาที่อาจปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ของผู้ใช้

ความจริง, ความถูกต้อง, ความทั่วถึงและความเป็นปัจจุบัน

StubHub ไม่รับประกันความจริง, ความถูกต้อง, ความทั่วถึงและความเป็นปัจจุบันของเนื้อหา StubHub ไม่รวมความรับผิดชอบใดต่อความเสียหายจากธรรมชาติใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากการขาดความจริง, ความถูกต้อง, การเสื่อมลงหรือความเป็นปัจจุบันของเนื้อหา

13.3. ข้อยกเว้นของการรับประกันและความรับผิดชอบสำหรับการใช้งานของเว็บไซต์, บริการและเนื้อหาโดยผู้ใช้

StubHub ไม่มีหน้าที่ในการควบคุมและไม่สามารถควบคุมการใช้งานเว็บไซต์, บริการและเนื้อหาโดยผู้ใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง StubHub ไม่รับประกันว่าผู้ใช้จะใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์, บริการและเนื้อหาให้เป็นไปตามข้อกำหนดในปัจจุบันการใช้งานและว่าพวกเขาจะกระทำการดังกล่าวอย่างฉลาดและรอบคอบ

StubHub ไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบและไม่ได้ทำการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ หรือความจริง ความถูกต้องทั่วถึงและ / หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดยผู้ใช้เก​​ี่ยวกับตัวเองให้กับผู้ใช้อื่น ๆ ได้ทราบ

StubHub ไม่รวมความรับผิดชอบใดต่อความเสียหายของธรรมชาติใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการและเนื้อหาโดยผู้ใช้ หรืออาจจะเกิดจากการขาดความจริง, ความถูกต้องทั่วถึงและ / หรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้โดยผู้ใช้เก​​ี่ยวกับตัวเองต่อผู้ใช้อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ไม่เฉพาะเจาะจงเพียงความเสียหายจากธรรมชาติใด ๆ ที่อาจจะเกิดจากการเลียนแบบของบุคคลที่สามโดยผู้ใช้ในการสื่อสารรูปแบบใด ๆ ที่กระทำผ่านทางเว็บไซต์

14. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การใช้คุกกี้

เพื่อให้สามารถใช้งานการบริการบางส่วน ผู้ใช้จะต้องทำการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ StubHub ก่อนหน้านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล") StubHub จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะอัตโนมัติด้วยขอบเขตและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์

StubHub ได้นำระดับของการรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายและจะพยายามติดตั้งวิธีการอื่น ๆ และมาตรการทางเทคนิคของการป้องกันอื่น ๆ เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ต้องรับทราบว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตไม่แข็งแรงนัก

StubHub อาจใช้คุกกี้หรือคุกกี้ของบุคคลที่สามของพวกเขาเมื่อผู้ใช้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บต่าง ๆ ในเว็บไซต์ คุกกี้ที่อาจใช้ในหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์จะเกี่ยวข้องเฉพาะกับการเข้าเยี่ยมชมของคอมพิวเตอร์นั้น ๆ โดยเฉพาะ (ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ) และไม่ได้ทำการสร้างชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ ต้องขอบคุณคุกกี้ ที่ทำให้ StubHub สามารถรับรู้ถึงระบบการใช้งานของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนหลังจากที่พวกเขาได้ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก ทำให้ไมีมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเพื่อการเข้าถึงพื้นที่และบริการที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคล คุกกี้ที่ใช้ไม่สามารถอ่านไฟล์คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ใช้สามารถทำการกำหนดค่าการนำทางของพวกเขาเพื่อให้ได้รับการแจ้งบนหน้าจอเมื่อได้รับสัญญาญคุกกี้เพื่อหยุดยั้งการติดตั้งคุกกี้ในฮาร์ดไดรฟ์ของพวกเขา โปรดปรึกษาขอคำแนะนำและคู่มือการนำทางของคุณเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

คุกกี้ที่ใช้ในหน้าของเว็บไซต์อาจให้บริการโดย StubHub ซึ่งในกรณีที่พวกมันให้บริการจากเซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกันดำเนินการโดยพวกเขา หรือโดยเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามที่ให้บริการและให้บริการคุกกี้เพื่อ StubHub ( ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ใช้ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และจัดการเนื้อหาซึ่งทำให้ผู้ใช้เห็นภาพการประชาสัมพันธ์หรือเนื้อหาบางอย่าง ในความถี่และรูปแบบที่กำหนดไว้) นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้โดย StubHub ผู้ใช้สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ นโยบายคุกกี้

15. การกำจัดและการระงับการให้บริการ

StubHub อาจทำการลบหรือระงับการให้บริการได้ตลอดเวลาและโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ากับผู้ใช้ที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบัน

16. ระยะเวลาและการสิ้นสุด

การใช้บริการของเว็บไซต์เช่นเดียวกับบริการอื่น ๆ ที่มีให้มีให้นั้น ในหลักการแล้วมีระยะเวลาไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม StubHub มีอำนาจในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการเว็บไซต์และ / หรือบริการอื่นใดได้ตลอดเวลา เมื่อมีความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผล StubHub จะทำการเตือนล่วงหน้าก่อนการยกเลิกหรือระงับการให้บริการของเว็บไซต์และการบริการอื่น ๆ ที่มีให้ใช้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

17. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ระยะเวลาการให้บริการของเว็บไซต์นี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขในปัจจุบันมีการควบคุมอยู่ตลอดเวลาและในทุกด้านโดยกฎหมายสเปนและกฎหมายค้าขายสเปน ยกเว้นข้อผูกพันทางกฎหมายซึ่งจะส่งผลในการประยุกต์ใช้ในเขตอำนาจอื่น ฝ่ายที่แสดงให้เห็นว่าสิทธิของตัวเองถูกตัดออก จะส่งความขัดแย้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันให้กับเขตอำนาจและศาลของเมืองบิลบาว ประเทศสเปน อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายจะให้ความพยายามที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งใด ๆ ในลักษณะที่เป็นมิตร


เราได้อัพเดตข้อตกลงผู้ใช้งานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของข้อตกลงผู้ใช้งานได้แก่

ผู้ทำสัญญา - เราเปลี่ยนส่วนที่ 2 เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทำสัญญาของลูกค้าอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่จัดงานที่พวกเขากำลังซื้อหรือขายตั๋ว

การใช้ StubHub และบริการของเราต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลง ประกาศ และนโยบายที่มีการอัพเดต

การแก้ไขข้อตกลงผู้ใช้งานที่เกิดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2019 จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในวันที่ 1 สิงหาคม 2019

เราใช้คุ้กกี้เพื่อปรับปรุงการบริการของเว็บ ถ้าคุณทำการเรียกดูต่อไป เราจะถือว่าคุณตกลงต่อการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายคุกกี้ ที่นี่